Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit permet exercir el dret d'accés a la informació pública, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, de què disposa el Consorci Localret.

La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de: la identitat de la persona sol·licitant, la informació sol·licitada sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concret, l’adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què es prefereix accedir a la informació sol·licitada. 

L’exercici d’aquest dret no està condicionat a la concurrència d’un interès personal, ni requereix la invocació de cap norma ni resta subjecte a motivació. No obstant, si s’exposen els motius de la sol·licitud d’accés a la informació, aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la sol·licitud.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només es pot denegar o restringir si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets els menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar? 
(APARTAT ANTERIOR)
 
Requisits a complir
(APARTAT ANTERIOR)
 
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
 
Quin cost té?
Gratuït

Normativa

Normativa aplicable:
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern..
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
 

Observacions

Òrgan responsable de la resolució:
Presidència del Consorci.
 
Termini de resolució:
El termini màxim per a la notificació de resolució o resposta al dret d'accés és 1 mes des de la presentació de la sol·licitud.
 
Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu, excepte si una norma amb rang de llei estableix expressament un efecte desestimatori, total o parcial, o si concorre algun dels límits establerts per la llei.
 
Recursos
Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.
Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i, si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), presencialment o electrònicament a través de l'enllaç següent: www.gaip.cat
 

La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

  • Informació i consultes
  • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

  • Informació i tramitació
  • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

  • Oficines d'atenció ciutadana
  • Oficines especialitzades
Consorci Localret
Reina Cristina, 9 08003 Barcelona
+34 93 4861430
localret.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic