Tràmits Carpeta

 • Sol·licitud d'accés a la informació pública

  Aquest tràmit permet exercir el dret d'accés a la informació pública, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, de què disposa el Consorci Localret.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Actua com a
 • Dades de la persona sol·licitant
 • Sol·licito

   

 • Documents adjunts


  •  

  •  

  • Afegir Treure

 • Avisos, comunicacions i notificacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic) es podran utilitzar per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits. A aquest efecte, se us podran enviar avisos a través del correu electrònic o del telèfon que ens heu indicat en l’apartat anterior.

 • Declaració de responsabilitat
 • Introduïu el codi de seguretat
  • Introdueixi el codi que es mostra a la imatge

 • INFORMACIÓ:

  Òrgan responsable de la resolució:

  Presidència del Consorci.

  Termini de resolució:
  El termini màxim per a la notificació de resolució o resposta al dret d'accés és 1 mes des de la presentació de la sol·licitud.
   
  Efectes del silenci administratiu:
  El silenci administratiu serà positiu, excepte si una norma amb rang de llei estableix expressament un efecte desestimatori, total o parcial, o si concorre algun dels límits establerts per la llei.

  Recursos:
  Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.
  Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i, si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), presencialment o electrònicament a través de l'enllaç següent: http://www.gaip.cat
   

 • PROTECCIÓ DE DADES:

  Responsable del tractament de les dades:

  El Consorci Localret.
  Finalitat del tractament de les dades: 
  Les dades facilitades seran utilitzades per a gestionar i tramitar les sol·licituds realitzades en exercici del dret d'accés a la informació pública, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.

  Conservació de les dades:
   
  Les dades seran conservades mentre duri la prestació dels servei. No obstant, algunes dades seran conservades en els casos que hi hagi obligació legal de fer-ho a requeriment de l'autoritat judicial. 
  Legitimació del tractament: 
  Interès públic o exercici de poders públics d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
   
  Cessions: 
  No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte per obligació legal o judicial. 
   
  Drets de protecció de dades: 
  Us informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seves dades personals d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres, presentant un escrit adreçat al Delegat/da de Protecció de Dades del Consorci Localret (C/Reina Elisenda, 9 entr. 10  Barcelona 08003), o bé, a través del correu dpd@localret.cat.